Jesteśmy do Państwa dyspozycji
365 dni w roku 24 godziny na dobę!
Czas dojazdu do Klienta w Warszawie
to ok. 30 min. od chwili zgłoszenia
Twój samochód sprawia problem?
Zadzwoń - podamy czas dojazdu i cenę

HOLPOL

 

Jeste­śmy, naj­więk­szą i jedną z naj­star­szych firm pomocy dro­go­wej w War­sza­wie. Od ponad trzy­dzie­stu lat świad­czymy usługi zwią­zane z holo­wa­niem i pomocą dro­gową.

W tym cza­sie zmie­nia­li­śmy się razem z ryn­kiem samo­cho­do­wym Zgro­ma­dzone przez lata doświad­cze­nie wyko­rzy­sta­li­śmy by, zaofe­ro­wać Pań­stwu wyso­kiej jako­ści usługę. Dziś nasza firma posiada dzie­sięć spe­cja­li­stycz­nych samo­cho­dów pomocy dro­go­wej przy­sto­so­wa­nych do holo­wa­nia pojaz­dów o dmc do 6,0t., jest to wyso­kiej klasy sprzęt, który pozwala na bez­pieczny i pro­fe­sjo­nalny trans­port pojaz­dów.

Klien­tom zapew­niamy szybką i fachową pomoc gwa­ran­tu­jemy cało­do­bową dys­po­zy­cyj­ność 365 dni w roku. O naszych kwa­li­fi­ka­cjach świad­czy fakt, że od lat współ­pra- cujemy z sie­ciami assi­stance, fir­mami posia­da­ją­cymi duże floty samo­cho­dowe świad­czymy też usługi dla ser­wi­sów napraw- czych, deale­rów samo­cho­do­wych i klien­tów pry­wat­nych. W War­sza­wie pod naszą stałą opieką jest sześć flot każda ponad 300 samo­cho­dów.

W celu zapew­nie­nia swoim klien­tom bez­pie­czeń­stwa i gwa­ran­cji jako­ści wszyst­kie prze­wo­żone przez nas samo­chody objęte są ochroną ubez­pie­cze­niową. Jeste­śmy prze­ko­nani, że zarówno posia­dany sprzęt oraz wykwa­li­fi­ko­wana kadra pozwala nam świad­czyć wyso­kiej jako­ści usługi ku satys­fak­cji wszyst­kich naszych klien­tów.